ส่งอีเมล

ชื่อ นามสกุล *

อีเมล *

เรื่อง

ข้อความ

แนบไฟล์
ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์

นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร

ที่อยู่ 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330

โทร. (+66) 02-1049099 ต่อ 1412

อีเมล : can72525@hotmail.com