ชื่อโครงการ

พัฒนาเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก

แผนงาน 6 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

การทําเกษตรในทศวรรษหน้า ผลผลิตสําหรับผู้บริโภคจะเป็นคุณภาพเป็นหลัก หรืออาหาร ปลอดภัย (food safety) การค้าจะเน้นด้านคุณภาพของผลผลิตมากขึ้น การทําการเกษตรด้วยระบบ อินทรีย์จะเข้ามามีบทบาททดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรปัจจุบันการทําการเกษตรของประเทศไทย มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก ซึ่งมีราคาแพงเพิ่มขึ้นทุกปีตามภาวะราคาตลาดน้ํามันโลก สารเคมีที่ใช้มีการสะสมในดิน น้ํา และผลผลิต เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และผลผลิตที่เป็นสินค้าส่งออกมีโอกาสที่จะถูกประเทศคู่ค้าส่งคืนกลับ จึงมีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหม่ หันมาใช้สารอินทรีย์ทดแทนอย่างน้อยให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (อาหารปลอดสารพิษ) และพัฒนาไปสู่อาหารไร้สารพิษและเกษตรอินทรีย์ในที่สุด

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงอยากจะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร จึงจําเป็นที่จะต้องให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีโดยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ใช้สารอินทรีย์ในการเกษตรและสร้างกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรแก่เกษตรกร และชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการวางแนวทางและพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาการเกษตร
 • เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 • เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

 • มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมเกษตรอินทรีย์เพิ่มจำนวน (คน)อย่างน้อย 500 คน
 • ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการอบรมเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 • ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ร้อยละ 80

พื้นที่เป้าหมาย

สกลนคร  บึงกาฬ นครพนม

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ

การฝึกอบรมให้เกษตรกรนำการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  โทร.086-9732206, Can72525@hotmail.com

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ต่อเนื่อง

งบประมาณ

5,000,000 บาท

ผลผลิต (output)

เกษตรกรสามารถนำระบบการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)  ไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

 • เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
 • ผลผลิตของเกษตรกรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รสชาติดีมีคุณภาพ
 • เกษตรกรมีสุขอนามัยดีขึ้น
 • ฟื้นฟูดินให้ดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเกษตร และรักษาสิ่งแวดล้อม